Kpss Tarih Kısa Ders Notları 2019

Kpss çalışan adaylar için özel hazırlanan bir tarih ders notlarını sizlerle paylaşıyoruz. Umarız bu tarih notları sizleri her zaman zinde tutar ve bilgileriniz hep taze kalır.

 

1.Tarihte ilk takvim Sümerliler tarafından hazırlanmıştır

2.YazıSümerliler tarafından icat edilmiştir

3.Tarihte bilinen ilk antlaşma” Kadeş Antlaşması”, Mısır ve Hititliler tarafından imzalanmıştır

4.Parayı Lidyalılar icat etmiştir.

5.Türklere ait ilk yazılı kaynaklar” Orhun Abideleri” dir

6.Türk adını kullanan ilk devlet Göktürklerdir

7.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

8.Avarlarİstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.

9.İslamiyeti ilk kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır

10.İlk halife Hz. Ebubekir’dir

11.Kuran’ı Kerim ilk defa Hz. Ebubekir döneminde kitap haline geldi

12.Kuran’ı Kerim ilk defa Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır.

13.İslam dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali döneminde yaşanmıştır.

14.Talas Savaşı ile Türkler ve Araplar yakınlaştı

15.İlk Türk İslam devleti Tolunoğullarıdır

16.Pasinler Savaşı Selçukluların Bizans ile yaptığı savaştır

17. Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı

18.İslamiyet, Müslüman olmayanlara karşı uygulanan bir hoşgörü politikasıdır

19.Osmanlı’nın ilk başkenti Bursadır

20.Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı ve Haçlılar arasındaki ilk savaştır

21.Niğbolu Savaşı sonrası Yıldırım Beyazıt ”Sultanı İklimi Rum” ünvanını aldı

22.Ankara Savaşı ile Osmanlı Devletinde 11 yıl Fetret Devri yaşandı.

23.Kırım’ın alınması ile Karadeniz Türk Gölü haline geldi

24.Çaldıran Savaşı ile İpek Yolu Osmanlının denetimine girdi

25.Turnadağ Savaşı ile Anadolu’da Türk birliği sağlandı

26.Mısır Seferi ile Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi

27.Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz bir Türk Gölü oldu

28.Pusulanın geliştirilmesi ve kullanılması ile Coğrafi Keşifler başladı

29.Matbaanın geliştirilmesi ile Rönesans ve Reform başladı

30.Coğrafi Keşiflerle birlikte köle ticareti ve sömürgecilik faaliyetleri başlayıp yoğunluk kazandı

31.Rönesans İtalya’da başlamıştır.

32.Rönesans: Avrupa’ya yayılan bilim, sanat, edebiyat ve kültürel alanda meydana gelen gelişmelerdir

33.Reform Almanya’da başlamıştır.

34.Reform: Avrupa geneline yayılan din alanındaki gelişmelerdir.

35.Kasrışirin Antlaşması ile günümüz İran sınırları belirlendi

36.Ekber ve Erşed sistemi ve kafes sistemi 1. Ahmet döneminde gerçekleşmiştir

37.İstanbul İsyanları; merkezi otoritenin bozulması, mali alandaki sıkıntılar gibi etkenler eden olmuştur

38.Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır

39.Lale devri ile Batılaşma başlar

40.Osmanlı, Kırım’ın kaybedilmesi ile ilk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybetti

41.Lale Devri, Patrona Halil İsyanı ile sona erdi.

42.Sanayi İnkılabı ilk olarak İngiltere’de çıkmıştır.

43.Sanayi İnkılabı: Üretimde ve sanayide kol ve insan gücünün yerini makinenin almasıdır.

44.Sanayi İnkılabı, 1. ve 2. Dünya Savaşlarına neden oldu

45.Fransız İhtilali ile Milliyetçilik, demokrasi, cumhuriyet, laiklik vs. gibi akımlar ortaya çıkmıştır.

46.1840 ve 1848 ihtilalleri milliyetçilik fikrinin engellenemeyeceğini ortaya koydu.

47.Osmanlıya ilk Sırplar isyan etmiştir.

48.Osmanlıdan ayrılarak ilk kez bağımsız olan Yunanlılardır

49.Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son kez kullandı

50.Osmanlı ilk dış borcunu İngiltere’den aldı.

51.Senediittifak’ın imzalanmasıyla padişah kendi gücünün yanında başka bir gücün varlığını kabul etti.

52.Müsadere: Devletin kişilerin mal ve mülküne el koyma hakkıdır.

53.2. Mahmut döneminde ilk nüfus sayımı yapıldı. (sadece erkekler )

54.Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut tarafından kaldırıldı.

55.Tanzimat Fermanı ile Osmanlı vatandaşlığı bilincini oluşturmak amaçlandı

56.Tanzimat Fermanı isyanları sona erdirmek amacıyla ilan edildi

57.Tanzimat Fermanının ilanı ile ilk kez kanun gücünün üstünlüğü kabul edildi.

58.Islahat Fermanı ile birlikte Gayrimüslimler birçok konuda Müslümanlar ile eşit seviyeye geldi

59.Abdülaziz Avrupa seyahatine çıkan ilk padişah oldu.

60.Meşrutiyet: Bir ülkenin hem hükümdar hem de parlamento (meclis) tarafından yönetildiği rejim.

61.1. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile Anayasa 1.Kanuni Esasi kabul edildi.

62.1. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile rejim değişikliği gerçekleşti

63.Ayan Meclisinin üyelerini Padişah seçerdi

64.Mebusan Meclisi 69 Müslüman46 Gayrimüslim üyeden oluşur ve halk tarafından seçilirdi.

65.31 Mart olayı ile 2. Abdülhamit tahttan indirildi.

66.31 Mart Olayı mevcut rejimi değiştirmeye yönelik Osmanlı Devletindeki ilk isyandır.

67.İttihat Terakki Partisi Türk tarihinin ilk siyasi partisidir.

68.Pençik Sistemi: Savaşlarda esir olarak ele geçirilen askerlerin beşte biri köle olarak devlet hizmetine alınması

69.Öşür: Müslümanlardan alınan ürün vergisi

70.Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşında Kaflas ve Kanal Cephesinde taarruz etmiştir.

71.Haraç: Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi

72.Cizye: Askerliğe alınmayan gayrimüslim erkeklerden alınan vergi

73.Trablusgarp Savaşı, İtalya’nın sömürge ihtiyacını çıkarmak için çıkarılır.

74.Uşi Antlaşması ile Trablusgarp Savaşı bitmiştir.

75.1. Balkan Savaşı, Rusya’nın Panslavizm politikası ile Balkan milletlerini Osmanlı Devletine kışkırtmasıyla başladı.

76.2. Balkan Savaşı, Bulgaristan’ın 1.Balkan Savaşı’ndan çok fazla toprak alması ve bunun diğer Balkan devletlerini rahatsız etmesi ile başladı.

77.1. Dünya Savaşının en büyük 2 nedeni: Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilalidir.

78.İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, Rusya, ABD, Yunanistan, İtalya (Sonradan İttifaktan İtilafa geçti)

79.İttifak Devletleri: Almanya, Bulgaristan, Avusturya-Macaristan, Osmanlı

80.Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşında başarılı olduğu tek cephe Çanakkale’dir.

81.Paris Barış Konferansı ile 1. Dünya Savaşı sona ermiştir

82.1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmalar:

 • Versay > Almanya
 • Sen-Cermen > Avusturya
 • Nöyyi > Bulgaristan
 • Triyanon > Macaristan
 • Sevr > Osmanlı

83.1.Dünya Savaşı sonrası sömürgeciliğin yerini manda yönetimi almıştır.

84.Mondrosun 7. Maddesi: İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilecektir.

85.Mondros Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermiştir.

86.Amiral Bristol Raporu: Türklerin Millî Mücadeledeki haklılığını ortaya koyan bir belge oldu.

87.İşgallere karşı ilk direniş Fransız işgaline karşı Hatay Dörtyol’da başladı.

88.Genelge: Herhangi bir konu hakkında halka ve yetkilileri bilgilendirmek amacıyla gönderilen bir yazı.

89.Manda ve Himaye ilk kez Erzurum Kongresinde reddedildi.

90.Bütün milli cemiyetler Sivas Kongresinde birleştirilmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adını almıştır.

91.Temsil Heyeti Ali Fuat Paşayı Batı Cephesi Komutanlığına atayarak ilk kez yürütme yetkisini kullandı.

92.11 Ekim 1922 Mudanya Antlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken sona erdi

93.TBMM’ye karşı çıkan isyanlar için Hıyanetivataniye Kanunu çıkarıldı.

94.Ermenistan TBMM’yi ve Misakı milliyeyi resmen tanıyan ilk devlet oldu.

95.Kurtuluş Savaşında tek kaybettiğimiz savaş Kütahya-Eskişehir

96.İtilaf devletleri Londra Konferansına hem İstanbul Hükümetini hem de temsil heyetini çağırmıştır. Amaç aralarında ikili çıkarmak

97.Misakımilliden verilen ilk taviz Batum olmuştur.

98.Tevhidi tedrisat Kanunu: Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

99.Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı, Türk vatandaşlarına verildi.

100.Lozan Kararları: Kapitülasyonlar, Azınlıklar, Boğazlar, Borçlar, Sınırlar, Arap Toprakları, Referandum

101.Tarih Kronolojik Sıraya Göre Sıralanmalıdır Çünkü Tarihte Bir Olayın Nedeni Diğer Olayın Sonucudur.

102.Mezarların Oda Şeklinde Yapılması, Ölenlerin Süs Eşyalarıyla Gömülmesi Ahiret İnancına Kanıttır.

103.Su Bentleri, Sulama Kanalları, Orak Kullanan Toplumlar Tarımla Uğraşmışlardır.

104.Kolonicilik Olan Yerde: Ticari İlişkiler Olur, Kültürel Etkileşim Olur.

105.Şehir Devletlerinin Olduğu Yerde, Siyasi Birlik Yoktur, Özgür Düşünce Vardır.

106.Ülkede İkili Yönetim Varsa, Taht Kavgası Vardır, Merkezi Otorite Zayıftır, Feodalite Güçlüdür.

107.Ülke Hanedanın Ortak Malı Anlayası Varsa, Merkezi Otorite Zayıftır, Taht Kavgaları Yaşanır, Feodalite Güçlenir, Erkek Çocukları Tahta Geçme Şansına Sahiptir.

108.İkta Sistemi, Timar Sistemi Devlet Hazinesini Artırmaz.

109.Bir Ülkenin Sınırları Genişliyorsa, Ülkenin Ekonomik Geliri Artar, Farklı Kültürel Etkileşim Olur, Nüfus Artar, İmparatorluk Yönetim Şekli Güçlenir.

110.Kut Anlayışı, Halkın Hükümdara Bağlılığını Artırır, Merkezi Otoriteyi Düşürür, Erkek Çocukları Tahta Geçme Şansına Sahiptir.

111.Skolastik Düşünce, Bilim ve Düşünceyi Sınırlandırır.

112.En Büyük Kültürel Etkileşim Savaş Yoluyla Olur.

113.Ordugahlar, Sınırların Genişletilmesi, Bölgelerin Güvenliği ve Asker Yetiştirme Amacıyla Kurulur.

114.Fethedilen Yerlere Türklerin veya Müslümanların Yerleştirilmesinin Nedeni, Fetihlerin Kalıcı Olması ve Bölgede Türk veya Müslüman Kültürünün Yayılması İçindir.

115.Posta Teşkilatı: Denetimi Kolaylaştırdığı İçin Merkezi Otoriteyi Güçlendirir.

116.İç İsyanların Güçlükle Bastırılması Ülkenin Otorite Düşüklüğünü Gösterir ve Düşman Devletlere Cesaret Verir.

117.Fethedilen Toprak Fethedenindir.” Anlayışı Fetihleri Hızlandırırken Feodaliteyi Canlandırır.

118.Boy Beyleri – Atabeyleri, İyi Yönleri Devlet Parçalansa da Türkleşme Engellenemez Ancak Merkezi Otoriteyi Zayıflatırlar.

119.Uç Beyleri, Sınırların Genişlemesini Sağlarlar.

120.Ekstra Bilgi: Karasioğullarının Alınmasıyla Rumeliye Geçiş Kolaylaştı. Bizans’ın Çimpe Kalesini Osmanlılara Vermesiyle Rumelinin Kapıları Osmanlılara Açılmış Oldu.

121.Ekstra Bilgi: Osmanlıların Rumelide Fazla Toprak Kaybetmemesinin Nedeni, Halkın Osmanlı Devletinin Hoşgörüsünden Memnun Olması, Balkan Ulusları Arasındaki Mezhep Çatışmalarının Olması, Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının Sürmesi Etkili Olmuştur.

122.Ekstra Bilgi: Rumeli Hisarı’nın Yapılma Nedeni Bizans’a Gelecek Yardımı Engellemek İçindir.

123.Kırım Deyince Aklına Karadeniz Gelsin. Kırımın Fethiyle Karadeniz Türk Gölü Haline Gelmiştir.

124.Osmanlı Tarihinde ”Ülke Hanedanın Ortak Malı” Anlayışı Değişmemiştir.

125.Ekstra Bilgi: Şehzadeler, Yönetim Deneyi Kazanması, Halkı Tanıması ve Tanınması İçin Tecrübeli Devlet Adamlarının Gözetiminde Sancaklara İdareci Olarak Gönderilirlerdi.

126.Avrupalıların Ümit Burnu’nu Bulması Osmanlı Ticaretini azaltmıştır.

127.Ekstra Bilgi: Orta Avrupa’da Osmanlı Üstünlüğünün Kurulması = Mohaç

Anadolu’da Türk Siyahi Birliğinin Kurulması = Tunadağ

Akdeniz’de Osmanlı Üstünlüğünün Kurulması = Preveze Savaşlarıdır.

128.Ekstra Bilgi: Fatih Döneminde; Venedik, Kanuni Döneminde Fransızlara Ekonomik Ayrıcalıklar Verilmesi,

 • Deniz Ticaretini Canlandırma
 • Haçlı Birliğini Engelleme
 • Avrupalıların İttifak Yapmasını Engelleme
 • Hristiyan Birliğini Bozmaya Yöneliktir.

129.Ekstra Bilgi: ”Ülke Hanedanın Ortak Malıdır.” Anlayışının Yerine” Ülke Hükümdar ve Oğullarının Malıdır.” Anlayışının Getirilmesinin Sebebi, Taht Kavgalarının Sınırlandırılması ve Merkezi Otoritenin Korunması İçindir.

130.Yeniçeri Ocağı, Yaya ve Müsellemlerin Yetersizliğinden Savaş Esirlerinden Kurulmuştur.

131.” Yeniçeri Devlet İçindir ” Anlayışı ” Devlet Yeniçeri İçindir ” Olarak Değiştirilmiştir. Bunu Devlet Yönetimine Burnunu Sokmak İçin Yapmışlar Bazıları. Bu Anlayışın Değişmesiyle,

 • Yeniçeriler Yönetime Katılmış.
 • Devletin Etkinliği Zayıflamış.
 • İsyanlar Artmış.
 • Merkezi Otorite Sarsılmış.

132.Rönesans , Coğrafi Keşifler ve Reforumun Ortak Özelliği > Avrupa’nın Gelişmesini Önleyici Engeller Ortadan Kalkmıştır.

133.Rönesans Kısaca Yeniden Doğuş, Yeniden Yenilenme Demektir

134.Reform ise, Olan Düzeni Bozmadan Yapılan Yeniliktir.

135.Osmanlı Devleti’nin Zayıflamasına Neden Olan Maddeler :

 • Merkezi Yönetimin Bozulması
 • Askeri Sistemin Bozulması
 • Sosyal Alandaki Bozulmalar
 • Eğitim Sisteminin Bozulması
 • Ekonominin Bozulması
 • Osmanlıyı Olumsuz Etkileyen Dış Faktörler

136.Rönesans, Reform Ve Coğrafi Keşifler > Avrupa Ve Osmanlıyı Etkilerken , Fransız İhtilali Tüm Dünyayı Etkilemiştir. Farkları Budur.

137.İltizam Sistemi’nin Tımar Sisteminden Farkı; Nakit İhtiyacının Giderilmesi İçin Açılmasıdır.

138.Celali İsyanları: Anadolu’da Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Nedenlerden Dolayı Çıkmıştır.( Sorularda Çok Karşılaşabilirsiniz Bu İsyanla , Bilmenizde Yarar Var.)

139.Sancak Sisteminin Kaldırılması Otoriteyi Zayıflattı. Bunun Nedeni, Şehzadelerin Eğitim ve Deneyim Kazanmadan Taht Basına Geçmesidir. Bu da Düşman Devletlerini Cesaretlendiriyordu.

140.Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan Geri Kalmasının Nedenleri:

 • Avrupa’nın Üstünlüğünü Kabul Etmemesi
 • Rönesans’ın Olumsuz Etkileri
 • Coğrafi Kesiflere Çıkmamaları
 • Sanayi İnkılabının Olumsuz Etkisi
 • Teknolojik Gelişmelere Ayak Uyduramamaları

141.

 • Fransa > Akdeniz’e Egemen Olma
 • Rusya > Sıcak Denizlere İnme
 • İngiltere > Sömürgecilik Yapma Politikaları İzlemişlerdir.

Bunları Bilmeniz Lazım Sürekli Karsınıza Çıkar.

142.Lale Devri: Avrupa’nın Üstünlüğü Kabul Edilmiştir.

143.18.Yy da Yapılan Islahatların 17.Yy da Yapılan Islahatlardan Farkı , Avrupa’nın Örnek Alınmasıdır.

144.Küçük Kaynarca Antlaşması : Fazla Toprak Kaybettiğimiz Antlaşma.

145.Türk Devriminin , Fransız Ve Rus Devrimlerinden En Temel Farkı İçte Saltanata Dışta İşgallere Karsı Mücadele Edilmesidir.

146.Yeniçeri ve Ordu Batılılaşmayı İstememiştir.

147.Nizamıcedid Ordusu Deyince Hemen Aklına Avrupa Tarzı Eğitim Gelsin.

148.Fransız İhtilali ile Ortaya Çıkan Milliyetçilik Akımı Osmanlı Devletini Olumsuz Etkiledi. Çünkü Osmanlı Çok Uluslu Devlet Yapısına Sahiptir.

149.Girit , Azrak Kalesi , Venedik , Kırım Denince Hemen Aklına > Deniz Hâkimiyeti Gelsin.

150.Sanayi İnkılabı Sonrası Bol , Ucuz ve Seri Üretimin Başlaması Hammadde ve Pazar İhtiyacını Artırmıştır.

151.Fransız İhtilali, Coğrafi Keşifler, Sanayi İnkılabı Osmanlı Devletini Olumsuz Etkiledi. Fransız İhtilali Hukuk ve Eşitlik Alanında Olumlu Etkiledi. Onun Dışında Milliyetçilik Akımı Tüm Çok Uluslu Devletlerin Yıkılmasına Neden Olmuştur.

152.Evrensel İnsan Hakları ve Demokrasinin Ortaya Çıkmasında: Fransız İhtilali ve ABD‘nin Kurulması Etkili Olmuştur.

153.Viyana Kongresi:

 • Avrupa Sınırlarının Tekrardan Belirlenmesi
 • Millet, Dil ve Din Unsurları Dikkate Alınmaması
 • Mutlak Krallıklarını Korumak Amaçlı

yapmışlardır. Güya Sözde Bu Antlaşmaya Göre Nerede Ayaklanma Çıkarsa Bastıracaklardı Ancak Osmanlıda Yunan Ayaklanması Çıktığı Halde Bastırmayı Bırak Birde Ayaklanmaya Destek Verdiler. Yanı Buda Demek Oluyor ki Çıkarlar ön Plandadır, Verdikleri Sözü Tutmamaktadırlar.

154.İngiltere Sonradan Osmanlı Devletini Korumaktan Vazgeçmiştir. Bunun Nedeni :

 • Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya Yakınlaşması
 • Osmanlı Devleti’nin İyice Zayıflaması
 • Osmanlı Devleti’ne Hakım Olmak İstemesi

neden olmuştur.

155.Londra Boğazlar Sözleşmesi İle Osmanlı Devleti’nin Boğazlardaki Egemenliği Sona Ermiştir.

156.Duyun-u Umumiye = Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlarını Ödeyememesi Üzerine Dış Devletler Tarafından Baskı Yoluyla Kurulmuştur. Bir Nevi Dayatmadır. Ekonomik Bağımsızlık Elden Gitti

157.Takvim-i Vekayı = Bu Gazeteyle Halkın Aydınlatılması , Devletin Bütünlüğü ve Devamı Yönünde Hükûmet Politikasının Geliştirilmesi, Islahatların ve Siyasal Gelişmelerin Anlatılması Amaçlanmıştır.

158.Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması Olayına Vaka-yı Hayriye denir. Böylece Ne Olmuştur?

 • Padişahın Otoritesi Artmıştır
 • Islahat Hareketleri Hızlanmıştır.

159.Ekber Erşed Sistemi =Taht Kavgalarını Önlemek ve Merkezi Otoriteyi Güçlü Tutmak Amacıyla Akıl ve Ruh Sağlığı Düzgün Olmak Şartıyla Ailenin En Yaşlı Kişilerinin Tahta Geçmesi Sağlanmıştır.

160.Tanzimat Fermanı ‘nın Fransız İhtilali’nden Farkı, Halk Yoluyla Değil Padişah Yoluyla İlan Edilmesidir.

161.Osmanlı Devleti’nin Denge Politikası İzlemesi Eski Gücünü Kaybettiğini Gösterir.

162.ISHILAT FERMANI’NIN TANZİMAT FERMANINDAN FARKI : 

 • Daha Çok Gavur Haklarıyla Alakalı Olması
 • Dış Devletlerin Baskısı Sonucu Olması

163.Osmanlı Devleti I.Meşrutiyeti Bir an önce İlan Etmek İstemiştir Çünkü Dış Devletlerin Azınlıkları Bahane Ederek İç İşlerine Karışmasını Önlemek İstemiştir.

164.I.Meşrutiyet’ı Abdülmecit, Mutlak Kraliyeti Güçlendirmek İçin Kaldırmıştır Ancak 31 Mart Sonrası Çıkan Ayaklanma İle Mecburen II.Meşrutiyet İlan Edilmiştir.

165.Yunanistan , Sırbistan , Bulgaristan , Arnavutluk : İsyanla ,

Mısır Sömürgecilikle , Osmanlı Devleti’nin Elinden Çıkmıştır.

166.Almanya ve İtalya’nın Siyasi Birliği Kurmaları :

 • Avrupa’da Siyası Dengelerin Bozulması
 • Siyası Bloklaşmanın Kuruması
 • Sömürge Yarışlarının Başlamasına

neden olmuştur.

167.Panslavizim Politikası Rusya Aklınıza Gelsin. Yanı Azınlıkları Azdırıp Bu Açıktan Yararlanma Peşinde Sürekli.

168.Ferman’ı Padişah Yayınlar.

169.Osmanlıcılık: Dil, Irk ve Din Farkı Gözetmeksizin Herkesin Eşit Olmasıdır.

İslamcılık ( Ümmetçilik ) : Din Birliğidir.

Türkçülük: Milliyetçilik

Batıcılık : Batılılaşma ve Yenileşme Çabasıdır.

Adem-i Merkeziyetçilik : Merkezi Otoriteyi Güçlü Tutma

170.

 • İlk İsyan Eden Balkan Devleti : Sırbistan
 • İlk Özerklik Elde Eden Balkan Devleti : Yunanistan

171.Milliyetçilik İsyanlarının Başlaması Balkan Topraklarının Kaybedilmesine Neden Olmuştur.

172.1.DUNYA SAVASI ABD nin SAVAŞA GİRMESİYLE SONA ERMİŞTİR. (Bu Her Tur Sınavda Çıkar. Çok Önemli Bilgidir.)

173.ABD, Almanya’nın Meksika’yı ABD ye Kışkırtması ve Amerikan Ticaret Gemilerini Batırması, ABD nin Savaşa Girmesine Neden Olmuştur.

ANTLAŞMALAR ve CEPHELER

174.Kars Antlaşması

 • Doğu Sınırımız Belirlendi
 • Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan

arasında imzalandı.

175.Ankara Antlaşması

 • Türkiye İle Fransa Arasında İmzalandı
 • Hakkari Lehimize Sonuçlandı
 • Musul Ve Kerkük Elimizden Çıktı
 • Türkiye Irak Sınırı Çizildi
 • Fransızlar Misak-ı Milli’yi Kabul Ettiler
 • Türkiye – İngiliz İlişkileri Sona Erdi

176.Paris Barış Konferansı

 • Türkiye Topraklarını Paylaşmak İçin

177.Moskova Antlaşması

 • Türkiye ile Rusya Arasında Yapılmıştır.
 • Misak-ı Millîyi Tanıyan İlk Devlet Rusya’dır.
 • Egemenliğimizi Kısıtlayan Her Şeyi Kabul Eden İlk Devlettir
 • Kapitülasyonların Kaldırılmasını

kabul etmiştir

178.Gümrü Antlaşması

 • Türkiye – Ermenistan Arasında Olmuştur
 • Doğu Cephemiz Kapanmıştır
 • Ermeniler Doğuda Ermeni Devleti Kurma Emellerinden Vaz Geçtiler

179.Kafkas Cephesi

 • İlk Savaştığımız Cephedir
 • Ruslara Karşı
 • Turancılık İdealini Gerçekleştirmek ve Azerbaycan Petrollerine Ulaşmak Amaçlı

180.Kanal Cephesi

 • İngiliz – Arap İş birliği
 • Mısır’ı İngilizlerin Elinden Almak
 • Almanya – İngiltere Bağlantısını Kesmek İçin (Asker Ve Hammadde İhtiyacı)

181.Çanakkale Cephesi

 • Mustafa Kemal Atatürk Tanındı Ve Lider Kabul Edildi
 • Rusya’da Bolşevik İsyanı Çıktı Ve Çarlık Rusya Parçalandı
 • Rusya I.Dünya Savaşı’ndan Çekildi

182.Irak Cephesi

 • İngiltere’nin Abadan Petrollerini Koruma
 • TSK’nın İran Üzerinden Hindistan’ı Tehdit Etmesini Önlemek İçin

183.Suriye Cephesi

 • Mustafa Kemal’e Yıldırım Orduları Komutanlığı Verildi.

184.Hicaz-Yemen Cephesi

 • Kutsal Yerleri Korumak Amaçlı

185.Romanya – Galiçya – Makedonya Cephesi

 • Müttefiklere Yardım Amaçlı

GENELGELER ve KONGRELER

186.Havza Genelgesi

 • İlk Genelgemizdir
 • Milli Bilincin Uyanması ve İşgallere Karşı Tepki İçin Protesto ve Mitingler Yapılmıştır

187.Amasya Genelgesi

 • Vatanın Bütünlüğünün ve Milletin Bağımsızlığının Tehlikede Olduğunu Ve Milletin Bağımsızlığını Yine Milletin Azim Ve Kararının Kurtacağı Belirtilmiştir.
 • Kurtuluş Savaşı’mızın Şekli Belirtilmiştir.
 • Sivas’ta Bir Delege Toplanması Gerektiği Belirtilmiştir.

188.Balıkesir ve Alaşehir

 • Gönüllü Yurtsever Vatandaşlarımız Tarafından Kurulmuş Ancak Başlarında Bir Liderleri Olmadığı İçin Başarıya Ulaşamamıştır.

189.Erzurum Kongresi

 • Genellikle Doğu Ağırlıklıdır
 • Vatanın ve Milletin Parçalanamayacağı ve Vatanın Bölünmez Bütünlüğünden Söz Edilmiştir. (Bu Madde Çok Önemli )
 • Manda , Himaye ve Bağımsızlığımızı Engelleyen Her Şey Reddedilmiştir.

190.Sivas Kongresi

 • Bütün Kongreleri Birleştirici Özelliğe Sahiptir.
 • Manda, Himaye ve Bağımsızlığımızı Engelleyen Her Şey Reddedilmiştir.

Not: Sivas ve Erzurum’da Manda ve Himaye Reddedilmiştir.

Bilinmesi Gereken Atatürk İlkeleri

191.Cumhuriyetçilik

 • Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
 • Egemenliğin Bir Zümreye yada Kişiye Değil De Millete Ait Olduğu Rejimdir.
 • Siyasetle İlgili Her Şey Cumhuriyetçiliktedir.
 • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi
 • Ordunun Siyasetten Ayrılması
 • TBMM’ nin Açılması

192.Laiklik

 • Din ve Devlet İşlerinin Birbirinden Ayrılmasıdır, Akıl ve Bilimsellik Demektir,
 • Bütün Dinlere Eşit Mesafede Yaklaşılmasıdır,
 • Devletin Belirli Bir Din Kimliği Olmaması ve Bütün Dinleri Teminatı Altına Almasıdır,
 • Çağdaşlıktır, Din ve Vicdan Özgürlüğüdür.
 • Medeni Kanun’un Kabulü

Not: Laiklik Ekonomi, Eğitim, Hukuk, Sosyal Yaşam Alanlarında Yapılmıştır. (Sadece Din Değil)

193.Milliyetçilik

 • Türkiye Cumhuriyeti Toprakları İçerisinde Yaşayan Herkesi Türk Kabul Eder.
 • TBMM ‘nin Açılması
 • İzmir İktisat Kongresi’nin Açılması
 • Kapitülasyonların Kaldırılması
 • Kabotaj Kanunu’nun Kabulü

Not: İçinde Türklük Kelimesi Geçen Her Şey Milliyetçiliktir.

194.Halkçılık

 • Din, Dil, Irk Ayrımı Yapmadan Herkese Eşit Hakların Tanınmasıdır.
 • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi
 • Medeni Kanun’un Kabulü
 • Soy Adı Kanunu
 • Azınlıkların Türk Vatandaşı Kabul Edilmesi

Not: Sadece Önemli İnkılaplar Yazılmıştır.

Not: Çağdaşlık Görünce Direk Laiklik İşaretlemeyin O Duruma Göre İnkılapçılıkta Olabilir.

İNKILAPLAR

195.Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar 

 • Saltanatın Kaldırılması
 • Cumhuriyetin İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
 • 1921 ve 1924 Anayasaları
 • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Çıkarılması
 • Yeni Türk Alfabelerinin Kabulü
 • Türk Tarih Kurumunun Açılması
 • Türk Dil Kurumunu Açılması

196.Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar 

 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
 • Kıyafette Değişiklik
 • Soyadı Kanunun Çıkarılması
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

197.Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar 

 • Milli Ekonomi İlkesinin Uygulanması
 • Türkiye İktisat Kongresi
 • Aşar Vergisinin Kaldırılması ve Ziraat Bank. Kurulması
 • Kabotaj Kanunu
 • Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Teşvik-I Sanayi Kanunu, Sanayi ve Maadin Bank.
 • İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
 • Türk Parasını Koruma Kanunu
 • Yabancılara Ait İktisadi Kuruluşların Millileştirilmesi
 • Kara Yolları, Demir Yolları, Deniz Yolları

İLK – EN – SON – vs

198.İlk Kurtuluş Savaşı’mız Doğuda Ermenilere Karşı Olmuştur

199.İlk Savaştığımız Cephe ise Kafkas Cephesidir. İlk Ruslarla Savaştık ( 1.Dünya Savaşı )

200.Çarlık Rusya –> 1.Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesinde Yardım Alamayınca Bolşevik İsyanından Yıkıldı

201.Kurtuluş Savaşımızın Son ve Büyük Mücadelesi –> Büyük Taarruzdur.

202.Türk Devletinin Tümüne Yönelik Yapılabilecek Bir İşgalin İLK Belirtisi MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’ ında Ortaya Çıkmıştır.

203.Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti İlk Defa Fiilen ORTADAN Kalkmıştır.

204.Yurdun İşgal Edilmesine Karşı Osmanlı Devletinin Kayıtsız Kalması Karşısında Türk Milletinin İLK Tepkisi DİRENİŞ CEMİYETLERİ Kurmak Olmuştur

205.İtilaf Devletlerinin İLK İşgal Ettiği Yer MUSUL Olmuştur.

206.İLK Defa İzmir ve Çevresinin Yunanistan’a Verilmesi PARİS KONFERANSINDA Kararlaştırıldı.(18Ocak1919)

207.İlk Kez Ülkeye Karşı Saldırılara Karşı Koyma Kararı İZMİR MÜDAFA-İ HUKUK Kongresinde Kabul Edilmiştir.

208.Kuvayı Milliye Hareketi İLK Defa YUNAN İŞGALİ ne Karşı Kuruldu.

209.Manda ve Himaye Fikri İLK Defa PARİS BARIŞ KONFERANSINDAN SONRA İtilaf Devletleri Tarafından Ortaya Atıldı.

210.İşgallere Karşı İLK Tepki PROTESTO ve MİTİNGLER Yoluyla Oldu.

211.Batıda İLK Cephe AYVALIK ta Açılmıştır.

212.İşgallere Karşı Kurulan İLK Cemiyet TRAKYA PAŞAELİ CEMİYETİ Dir.

213.Batıdaki Cemiyetler İLK Defa BALIKESİR KONGRESİNDE Birleştirilmiştir.

214.İLK Defa Milli Mücadelenin HAKLILIĞI Uluslar Arası Bir Heyet Tarafından Hazırlanan AMİRAL BRİSTOL RAPORU ile Ortaya Çıkmıştır

215.İşgallere Karşı İLK Direniş Güney Cephesinde FRANSIZLARA Karşı Olmuştur.

216.Vatanın Kurtulması Konusunda Ortak Bir Çalışma Yapılacağı İLK Defa AMASYA GENELGESİNDE Belirlenmiştir.

217.Milli Mücadele nin GEREKÇESİ,YÖNTEMİ ve AMACI İLK Defa AMASYA GENELGE sinde Açıklanmıştır.

218.Türk Milletine Milli Hakimiyetini Eline Alması Amacıyla İLK Defa AMASYA GENELGESİ’nde Çağrıda Bulunulmuştur.

219.Devlet Rejiminin Değişeceğinin İLK Belirtisi AMASYA GENELGESİNDE Ortaya Atılmıştır.

220.Osmanlı Devletinin Türk Milletine Olan Sorumluluklarını Yerine Getirmediği İLK Defa AMASYA GENELGESİNDE Kamuoyuna Duyurulmuştur.

221.AMASYA GENELGESİ M.Kemal’in Yayınladığı İLK İhtilal Bildirisidir.

222.M.Kemal’in Başkanlığını Yaptığı İlk SİYASİ Kuruluş TEMSİL HEYETİ dir.

223.İLK Defa Hakimiyetin Kayıtsız Şartsız Gerçekleştirileceğine ERZURUM KONGRESİ ‘nde Karar Verildi.

224.İLK Defa Kuvayı Milliye Deyimini DOĞU ANADOLU MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ Kullanmıştır.

225.Misak-ı Milli Düşüncesinin Ortaya Atıldığı İLK SİYASİ Teşekkül SİVAS KONGRESİ dir

226.Kurulacak Yeni Devletin Temelleri İLK Defa ERZURUM KONGRESİNDE Atılmıştır.

227.Milli Mücadele Sırasında Hakimiyetin Kayıtsız Şartsız Gerçekleştirilmesine İlk Defa ERZURM KONGRESİNDE Karar Verildi.

228.İLK Defa Hükümet Kurma Fikri ERZURUM KONGRESİ nde Ortaya Atılmıştır.

229.İLK Bölgesel Temsil Heyeti ERZURUM KONGRESİ nde Oluşturuldu.

230.KAPİTÜLASYONLARA Karşı İlk Tepki MİSAK-I MİLLİ de Olmuştur.

231.İLK Meclis 23 NİSAN 1923 te Açıldı

232.İLK ANAYASA 20 Ocak 1920 de Kabul Edildi.

233.İLK Yasaları TBMM Çıkardı.

234.TBMM Hükümetinin Kendisine Karşı Ayaklanmalara Karşı Aldığı İLK Önlem HIYANET-İ VATANİYE KANUNU nu Çıkarmasıdır

235.Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükümeti MİLLİ MÜCADELEYİ İLK Defa Resmen Tanımıştır.

236.TBMM nin İLK ASKERİ Başarısı ERMENİSTAN SAVAŞI dır.

237.TBMM nin İLK Siyasi Başarısı GÜMRÜ ANTLAŞMASI dır.

238.Düzenli Ordu ile Yapılan İLK Savaş I.İNÖNÜ SAVAŞI dır

239.TBMM Hükümetini İLK Tanıyan ve Siyasi İlişkiler Kuran Müslüman Devlet AFGANİSTAN dır.

240.I.İnönü Savaşından Sonra TBMM İLK Defa Avrupa Devletiyle Bir Antlaşma İmzalandı. (Moskova Antlaşması)

241.Moskova Antlaşmasıyla İLK Defa Bir Avrupa Devleti Misak-I Milli yi Tanıdı ve Kapitülasyonların Kaldırılmasını Kabul Etti.

242.Doğu Sınırımız İLK Defa KARS ANTLAŞMASI ile Kesin Olarak Belirlendi.(13 Ekim 1921)

243.TBMM Hükümeti ile İLK Anlaşma İmzalayan İtilaf Devleti FRANSA dır. (Ankara Ant.20 Ekim 1920)

244.Kahramanlık Ünvanı Alan İLK Şehir MARAŞ tır.

245.Anadolu’dan Çekilen İLK Devlet İTALYA Olmuştur

246.Kütahya –Eskişehir Savaşları Milli Mücadelenin İLK ve SON Yenilgisidir.

247.M.Kemal İLK Defa KÜTAHYA –ESKİŞEHİR SAVAŞI ndan Sonra TBMM Tarafından Başkomutanlığa Getirilmiştir.

248.M. Kemal’in Başkomutan Olarak Katıldığı İLK Savaş SAKARYA SAVAŞI dır.

249.Yunan Ordusu İLK Defa SAKARYA SAVAŞINDAN Sonra SavunmayaTürk Ordusu ise İLK Defa TAARRUZA Geçmiştir

250.TBMM Ordusunun İLK Taarruz Harekatı BÜYÜK TAARRUZ dur.

251.Türkiye İtilaf Devletlerinin Hepsine Birden Misak-I Milliyi ve Tam Bağımsızlığı İLK Defa LOZAN ANTLAŞMASI ile Kabul Ettirdi.

252.İLK Genelkurmay Başkanı FEVZİ ÇAKMAK tır.

253.İLK T.C. Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL dir

254.İLK T.C. Başbakanı İSMET İNÖNÜ dür.

255.T.C. nin Kurulan İLK Siyasi Partisi CUMHURİYET HALK PARTİSİ dir (Halk Fırkası)

256.T.C. nin Kurulan İLK Muhalefet Partisi TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKASI dır

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

14 Temmuz 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • DGS başvuruları ne zaman 2019 DGS Başvuruları nasıl yapılır 2019

  DGS başvuruları ne zaman 2019 DGS Başvuruları nasıl yapılır 2019 Dikey geçiş sınavı ile ilgili başvuruların alınması işlemleri 26 Nisan tarihi ile ba... Devamını Oku

 • KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Puan hesapla

  KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır   KPSS yaklaşıyor öğrenciler durmaksızın denemeler ve testler çözerek puanlarını hesaplıyor. Çalışma maratonun... Devamını Oku

 • 2019 ÖABT Ne Zaman?

  2019 ÖABT Ne Zaman?, Kpss ÖABT Sınavı Ne zaman   Öğretmen adaylarına müjde ÖABT ne zaman? Sorusu cevap buldu. Yapılan son açıklamaya göre Öğretm... Devamını Oku

 • KPSS Merkezi Atama Tarihleri 2019 Ne Zaman?

  KPSS Merkezi Atama Tarihleri 2019 2019 yılı içerisinde kpss puanı ile yapılacak olan merkezi atama tarihleri için tarihler açıklandı. 1. merkezi atam... Devamını Oku

KATEGORİLER